Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Ik teken met u een behandelovereenkomst ( zie  document Behandelovereekomst) Het is belangrijk onderstaande documenten door te lezen zodat u goed op de hoogte bent wat ik doe met uw gegevens en dat u weet waar u voor tekent.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.

· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

· uw naam, adres en woonplaats

· uw geboortedatum

· de datum van de behandeling

· een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling           natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

· de kosten van het consult

 

Behandelovereenkomst

 Naam CAM-zorgverlener: Marieke de Wever                      

 Adres: Zonnebloemstraat 2A8                                    

 Postcode / plaats:4818HL  Breda                                 
 Gevestigd te: Breda                                                       

                                                                                             

De CAM-Therapeut aan de cliënt de benodigde behandeling of begeleiding biedt, zoals in het behandelplan is verwoord. 

Beide zijn zich bewust dat:

Uw CAM-Therapeut is aangesloten bij de FAGT en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving (www.fagt.org).

Uw FAGT CAM-Therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.

CAM-Therapeuten van de FAGT zijn verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen, dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

 De FAGT CAM-Therapeut dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De CAM-Therapeut verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.

U de CAM-therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat.

U zich als cliënt verplicht om, middels het intake- en anamneseformulier, eerlijke en relevante informatie aan de CAM-Therapeut te verstrekken.

U als cliënt het recht tot inzage in het eigen dossier hebt.

U zich verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

U bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met uw CAM-Therapeut in gesprek gaat. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (www.quasir.nl) conform de wkkgz.

Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.

Indien u als cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, u deze eenzijdig kunt beëindigen door dit aan te geven aan uw CAM-Therapeut.

De FAGT CAM-Therapeut de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.

Betaling van de behandelingen contant of per internetbankieren d.m.v mobiele telefoon ter plekke geschiedt.

U de factuur van uw CAM-Therapeut per email ontvangt, dezelfde dag van behandeling.

U hierbij ook ondertekend voor het gelezen hebben van de brief betreffende de privacy regelgeving. 

 

 

Top